Algemene voorwaarden van Meumo, gevestigd en kantoorhoudende te Nieuw Vennep.

Artikel 1 - algemeen

 

Op alle door Meumo, hierna te noemen de gebruiker, uitgebrachte offertes en aangegane overeenkomsten tot het leveren van zaken, het verrichten van werkzaamheden en alle overige rechtsbetrekkingen tussen gebruiker en zijn wederpartijen zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden toepasselijk. Afwijkingen daarvan moeten uitdrukkelijk schriftelijk worden overeengekomen. Verwijzingen door de wederpartij naar eigen inkoop , aanbestedings- of andere voorwaarden binden gebruiker niet. De toepasselijkheid van eventuele door de wederpartij gehanteerde voorwaarden wordt uitdrukkelijk afgewezen. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op meerwerk, waaronder wordt verstaan al hetgeen tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven het in de opdrachtbevestiging vastgelegde wordt geleverd of uitgevoerd. Een overeenkomst welke met de gebruiker is gesloten blijft bij het niet rechtsgeldig zijn van een of meer bepalingen daarvan of van deze algemene voorwaarden, voor het overige onverminderd van kracht.

 

Artikel 2 - offertes

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en alle bestellingen zowel aan gebruiker rechtstreeks als aan tussenpersonen of vertegenwoordigers van gebruiker gedaan, zijn eerst als geaccepteerd te beschouwen na bevestiging door gebruiker. Een aanvang door de gebruiker van de uitvoering geldt als diens acceptatie. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 NBW bindt een van de aanbieding/offerte van de gebruiker afwijkende aanvaarding door de wederpartij de gebruiker niet. De overeenkomst komt in dat geval conform de aanbieding/offerte van de gebruiker tot stand, tenzij de wederpartij binnen 8 dagen na datum van de schriftelijke bevestiging haar eventuele bezwaren daartegen schriftelijk heeft kenbaar gemaakt. De door de gebruiker verstrekte afbeeldingen, tekeningen, beschrijvingen en opgaven van metingen, kleuren en gewichten in offertes, orderbevestigingen, catalogi, prospectussen e.d. dienen slechts ter globale aanduiding van de te leveren zaken c.q. de te verrichten diensten en zijn voor details nimmer bindend. Door de gebruiker verstrekte tekeningen, berekeningen, fotokopieën, beschrijvingen, modellen, en eventuele bescheiden en bijlagen, betrekking hebbende op een aanbieding, worden geacht deel uit te maken van deze aanbieding en blijven eigendom van gebruiker. Zij mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming nimmer worden gekopieerd, aan derden worden getoond of afgegeven, bekend gemaakt of gebruikt worden en dienen op verzoek van gebruiker terstond te worden teruggegeven. Bij door de gebruiker samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs. Aanbiedingen zijn gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden en tijdens normale werkuren. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld is in de offerte geen dienstverlening begrepen.

 

Artikel 3 -Tijd en plaats van (af)levering

Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn, waarbinnen de zaken moeten worden geleverd c.q. de diensten moeten worden verricht. De overeengekomen levertijd gaat in zodra de gebruiker de overeenkomst heeft bevestigd en in het bezit is van alle door de wederpartij te verstrekken bescheiden en gegevens en een vooruitbetaling heeft ontvangen. Levertijden worden opgegeven bij benadering. Overschrijding van de levertijd kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding, tenzij deze bij een schriftelijke overeenkomst is bedongen. De levertijd wordt verlengd met de tijd gedurende welke de wederpartij nalatig blijft enige betalingsverplichting of enige andere verplichting uit de overeenkomst na te komen. Indien gebruiker tengevolge hiervan schade lijdt is de wederpartij verplicht haar die schade te vergoeden. Wanneer de zaken na het verstrijken der leveringstermijn door de wederpartij niet zijn afgenomen, verkeert deze van rechtswege in verzuim. De gebruiker is in dat geval gerechtigd de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan of te doen opslaan, een aanbod tot nakoming van zijn verplichting tot levering te doen, te factureren en indien de wederpartij niet tijdig aan haar betalingsverplichting voldoet gebruik te maken van zijn recht de overeenkomst te ontbinden. Indien de wederpartij een bestelling plaatst op afroep, moet deze binnen de overeengekomen afroeptermijn, daadwerkelijk worden afgeroepen en afgenomen. Voldoet de wederpartij binnen acht dagen na afloop van de afroeptermijn niet aan voornoemde verplichtingen, dan is gebruiker gerechtigd te factureren, danwel de overeenkomst te ontbinden. De aflevering geschiedt, tenzij anders is bepaald, ter vestigingsplaats van gebruiker. Ook indien in afwijking van de vorige zin de aflevering of bezorging ter vestigingsplaats van de wederpartij is overeen-gekomen, komen de kosten daarvan voor rekening van laatstgenoemde.

 

Artikel 4 - prijzen

Voorzover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen zijn de prijzen van gebruiker steeds af magazijn, werkplaats of fabriek, exclusief BTW, kosten van verpakking, emballage en vervoer. De prijzen zijn vrijblijvend ten opzichte van eventuele nabestellingen en/of vervolgopdrachten. Alle na het sluiten van de overeenkomst opgetreden prijsstijgingen als gevolg van verhoging der materiaalprijzen, vrachttarieven, lonen, sociale lasten, douane, in- of uitvoerkosten, omzetbelasting, alsmede prijsstijgingen tengevolge van valutakoerswijzigingen of wijzigingen in de rentestand, kunnen aan de wederpartij worden doorberekend. Onverminderd het bepaalde in lid 1 is de gebruiker gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen met de in de tussentijd opgetreden prijsstijgingen indien tussen bestelling en aflevering meer dan 2 maanden zijn verlopen. Meerwerk wordt steeds afzonderlijk in rekening gebracht.

 

Artikel 5 - betalingscondities

Betaling dient te geschieden vooraf via Ideal. indien anders is overeengekomen, binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder recht op korting of schuldvergelijking. Betalingen strekken steeds in mindering eerst op de kosten, dan de rente en daarna op de oudste factuur. De vordering tot betaling der koopprijs is direct opeisbaar wanneer de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, een aanvraag tot zijn onder curatelestelling aanhangig is gemaakt, enig beslag op zaken of vorderingen van de wederpartij wordt gelegd, alsmede indien bewind over (een deel van) zijn vermogen wordt ingesteld, of de wederpartij in liquidatie verkeert of wordt ontbonden. Wanneer betaling van een toegezonden factuur niet heeft plaatsgevonden binnen 30 dagen na factuurdatum is gebruiker gerechtigd aan de wederpartij een vergoeding wegens renteverlies te berekenen ten bedrage van 1% per maand, gerekend vanaf de factuurdatum, over het totale bedrag der factuur, waarbij een gedeelte van de maand berekend wordt als een volle maand. Gebruiker is voorts gerechtigd buiten de hoofdsom en rente van de wederpartij te vorderen alle incassokosten, die door niet betaling zijn veroorzaakt, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke. De buitengerechtelijke incassokosten, welke door de wederpartij verschuldigd zijn bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 250, te vermeerderen met de omzetbelasting. Eventuele crediteringen kunnen uitsluitend door de directie van gebruiker geschieden. Aan een creditering kunnen slechts rechten worden ontleend indien de creditnota van een handtekening van een der directieleden is voorzien. Indien de facturen in vreemde valuta luiden heeft gebruiker toch het recht voldoening te vragen in Nederlandse courant en wel naar de koers van de dag, waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, danwel, ter keuze van gebruiker, naar die van de factuurdatum.

 

Artikel 6 - risico-overgang

Het risico voor de door gebruiker te leveren zaken gaat op de wederpartij over op het moment dat zij bij eerstgenoemde het magazijn hebben verlaten c.q. dat zij overeenkomstig artikel 3 lid 4 beschikbaar worden gehouden.

 

Artikel 7 - eigendomsvoorbehoud

Zolang de gebruiker op de wederpartij nog enige vordering heeft betreffende: de tegenprestatie voor door de gebruiker aan de wederpartij krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken; krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de wederpartij verrichte of te verrichten werkzaamheden; enig tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zodanige overeenkomst; blijven de geleverde zaken eigendom van de gebruiker. Zolang het eigendomsvoorbehoud geldt is het de wederpartij verboden de betreffende zaken, anders dan in de normale uitoefening van zijn bedrijf, te verkopen, te verhuren, te ruilen, uit te lenen of te belenen, of in consignatie op zicht of in pand te geven of uit de ruimte waarin zij zich bevinden te verwijderen of te doen verwijderen. Indien de wederpartij enige verplichting uit zijn overeenkomst met gebruiker niet nakomt, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf of de onderneming van de wederpartij, wordt deze geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is gebruiker zonder enige ingebrekestelling of sommatie gemachtigd de zaken terug te nemen, waar die zich ook bevinden. De wederpartij zal iedere derde die op de zaken, ten aanzien waarvan een eigendomsvoorbehoud geldt, beslag wil leggen, danwel de bewindvoerder in haar surséance van betaling respectievelijk de curator in haar faillissement terstond schriftelijk mededelen, met een kopie aan gebruiker, dat gebruiker eigenaar van die zaken is. Voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst is gebruiker, indien hij goede grond heeft te vrezen dat de wederpartij niet, althans niet tijdig in staat zal zijn zijn betalingsverplichtingen jegens hem na te komen, gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, totdat de wederpartij daartoe desverzocht voldoende zekerheid heeft gesteld binnen een daartoe door gebruiker te stellen redelijke termijn. Indien de wederpartij met zodanige zekerheidsstelling in gebreke blijft heeft gebruiker het recht de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 8 - ontbinding van de overeenkomst

In de zich voordoende gevallen, waaronder begrepen in het geval van de artikelen 3 leden 4 en 5, 5 leden 2 en 3, alsmede 7 leden 3 en 5, is de overeenkomst door eerste mededeling van de gebruiker aan de wederpartij ontbonden, tenzij gebruiker alsdan de uitvoering van de overeenkomst vooralsnog wenst op te schorten voor de duur van ten hoogste 6 maanden, na afloop waarvan de ontbinding der overeenkomst alsnog door enkel tijdsverloop intreedt, tenzij de overeenkomst alsdan volledig is uitgevoerd en de wederpartij aan al zijn verplichtingen uit dien hoofde heeft voldaan. In het geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst tengevolge van overmacht is gebruiker gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting is gebruiker bevoegd en aan het einde daarvan is hij verplicht te kiezen voor uitvoering danwel gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen staking, uitsluiting, brand, gebrek aan hulpmiddelen, grondstoffen, halffabrikaten (onder meer als gevolg van vertraging bij of wanprestatie door leveranciers) danwel van arbeidskrachten (onder meer als gevolg van ziekte), dit alles bij gebruiker of zijn onderleveranciers, belemmeringen in het verkeer, onlusten, in- en uitvoerbelemmeringen, transportstoornissen, bedrijfsstoringen, overheidsmaatregelen en voorts in het algemeen alle overige oorzaken, gebeurtenissen en omstandigheden, die buiten de controle of zeggenschap van gebruiker vallen. Zowel in geval van opschorting als in geval van ontbinding krachtens de voorgaande leden is gebruiker gerechtigd terstond betaling te verlangen van de ter uitvoering van de overeenkomst door hem gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en zaken, zulks voor de waarde die daaraan in redelijkheid moet worden toegekend. In geval van ontbinding krachtens de voorgaande leden is de wederpartij gehouden tot betaling van het krachtens de vorige volzin verschuldigde bedrag. Zij is dan gerechtigd de daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan gebruiker bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van de wederpartij te doen opslaan danwel voor diens rekening te verkopen. Indien de wederpartij na aanmaning in gebreke blijft met het afnemen van de door haar gekochte zaken en/of met het laten uitvoeren van de door haar opgedragen werkzaamheden, en voorts indien de wederpartij eenzijdig de opdracht annuleert, is de wederpartij aan gebruiker een boete verschuldigd ter grootte van 15 % van het factuurbedrag. Voormelde boetebepaling laat onverlet de verplichting tot betaling van volledige vervangende of aanvullende schadevergoeding onder meer wegens winstderving, advies- en andere kosten, welke is veroorzaakt door de tekortkoming van de wederpartij. De verschuldigde boete treedt uitdrukkelijk niet in de plaats van de verplichting tot betaling van schadevergoeding. Gebruiker behoudt zich het recht voor overeenkomsten geheel of gedeeltelijk schriftelijk te annuleren c.q. te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn, bij een zodanige wijziging in omstandigheden dat (volledige) nakoming in redelijkheid niet kan worden verwacht.

 

Artikel 9 -oplevering; goedkeuring

Na ontvangst van de zaken worden deze geacht te zijn goedgekeurd tenzij de wederpartij binnen acht dagen nadien schriftelijk bericht geeft dat en waarom hij met de oplevering niet akkoord gaat. Eventuele klachten met betrekking tot zichtbare onvolkomenheden of gebreken aan de geleverde zaken moeten binnen acht dagen na ontvangst der zaken schriftelijk bij gebruiker zijn ingediend onder nauwkeurige omschrijving van aard en grond der klachten. Na verloop van voormelde termijn wordt de wederpartij geacht de levering akkoord te hebben bevonden. Indien gebruiker de klacht gegrond oordeelt zal deze de wederpartij schadeloos stellen in geld danwel - naar keuze van gebruiker - tot herstel danwel tot vervangende levering overgaan. Gebreken bij een deel van het geleverde geven de wederpartij niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde partij. Indien de wederpartij uiterlijk acht dagen na ontvangst van de factuur geen aanmerking heeft gemaakt op de berekende prijs wordt hij geacht die te hebben goedgekeurd. Voor zover niet anders bepaald vervallen alle rechtsvorderingen van de wederpartij jegens gebruiker door verloop van één maand na leveringsdatum. Het uitgangspunt is dat alle geleverde goederen onder het concept "all in the game" vallen. Dit houd in dat er geen enkele garantie wordt verleent op geleverde zaken. Uitsluitend ernstige gebreken welke op de producent verhaalt kunnen worden, worden misschien vergoed. Ten alle tijden beslist de gebruiker hier over.

 

Artikel 10 - aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van gebruiker uit hoofde van de met haar gesloten overeenkomst voor geleverde zaken is uitdrukkelijk beperkt tot nakoming van de in artikel 9 omschreven coulance tot schadeloosstelling, herstel of vervanging. Elke vordering terzake van bedrijfsschade of andere indirecte schade, persoonlijke ongevallen of schade (waaronder begrepen schade aan derden) is uitgesloten. De gebruiker is niet aansprakelijk voor kosten, schade en interessen die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van: fouten van personeel en derden, waarvan gebruiker zich bedient; een gebrek in de geleverde zaken, indien het op grond van de wetenschappelijke en technische kennis op het tijdstip waarop de gebruiker de zaken in het verkeer bracht, redelijkerwijs niet mogelijk was het bestaan van het gebrek te ontdekken; schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden tenzij de wederpartij opzet of grove schuld van de gebruiker aantoont. De wederpartij vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden wegens schade, opgetreden in verband met door gebruiker aan de wederpartij geleverde zaken. De leden 1 tot en met 4 gelden tenzij andersluidende dwingende wetsbepalingen een verdergaande aansprakelijkheid meebrengen.

 

Artikel 11 - bevoegdheid personeel

Overeenkomsten met leden van het personeel van gebruiker binden deze laatste niet voorzover zij niet door gebruiker schriftelijk zijn bevestigd c.q. onmiddellijk worden uitgevoerd. Als leden van het personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers, met uitsluiting van de directie .

 

Artikel 12 - domicilie, geschillen en toepasselijk recht

Voor de uitvoering van de overeenkomst tussen gebruiker en de wederpartij verklaren beiden domicilie te kiezen ter plaatse alwaar gebruiker is gevestigd. Alle rechtsvorderingen, voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen naar gelang van de absolute competentie worden aangebracht bij de rechter, waaronder de plaats van vestiging van gebruiker ressorteert, tenzij het geschil tot de absolute competentie van de Kantonrechter behoort. Alle overeenkomsten tussen de gebruiker en de wederpartij, alle offertes van de gebruiker en alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan zijn uitsluitend aan Nederlands recht onderworpen.